POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

Et donem la benvinguda a aquest apartat web i et convidem al fet que llegeixis els següents termes abans d’introduir les teves dades personals.

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa vigent, informem a l’usuari que les dades personals facilitades i les generades per la navegació en aquest lloc web, seran tractades per la RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL el Responsable, amb domicili al C/ Costa i Fornaguera 112, 08370 Calella, mail@residenciacalella.com

Les dades personals facilitades a través del web seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Política de Privacitat Web

Finalitat, durada i legitimació del tractament

Donar resposta a la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a la sol·licitud de l’usuari i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la política de privadesa abans d'enviar la petició. L'usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Millorar la seva experiència en navegar per la web. Les dades es conserven mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment eliminant les galetes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per millorar la experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Per enviar-li la nostra newsletter sempre que prèviament hagi donat el seu consentiment exprés.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les dades personals no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Si fos necessari utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, seran els que ofereixin les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades .

L'usuari té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el tractament, també a obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per les finalitats  per les què van ser demanades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d'aquestes dades revocant el consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. També té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus  drets contactant amb la RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL amb domicili al C/ Costa i Fornaguera 112, 08370 Calella o per e-mail mail@residenciacalella.com. També pot exercir els seus drets davant l’Agència Española de Protecció de dades. DPD: protecciodades.residenciacalella@outlook.es

Actualització de dades

Les dades personals facilitades per l'usuari són veraces i garanteix que tota la informació facilitada és real, està actualitzada i exacta. És obligació de l'usuari comunicar qualsevol modificació de les seves dades. Si l'usuari facilita dades de terceres persones, garanteix que es ha obtingut de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats i ha obtingut  el seu consentiment per comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Dades de menors d'edat

L'usuari que facilita les dades als formularis d'aquesta web i accepta el seu tractament declara ser més gran de 14 anys. No està permès l'accés i l'ús d’aquest lloc web a menors de 14 anys. Si el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal  procedirà a la seva cancel·lació.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Els formularis del lloc web tenen un asterisc (*) a les dades obligatòries. L'usuari ha de facilitar aquests camps i marcar la casella d'acceptació de la política de privadesa per permetre l'enviament de la informació.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Privacitat Xarxes Socials

De conformitat al que disposa  el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) la RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL en endavant, el Responsable, posa en coneixement dels usuaris de les seves xarxes socials la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del Responsable. L'accés i ús per l'usuari de les pàgines oficials del Responsable, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat d’aquest document i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals 

Identificació del Responsable

La RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL amb domicili domicili al C/ Costa i Fornaguera 112, 08370 Calella, és el Responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del Responsable en les xarxes socials.

Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre a la pàgina oficial del Responsable  no està permès als menors de catorze anys. Si l'usuari és incapaç, el Responsable li adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús a les pàgines oficials del Responsable. El Responsable queda exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al Responsable, a través de les seves  pàgines oficials formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de la RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL amb la finalitat d'oferir informació del Responsable, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb el Responsable, amb altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza la pàgina oficial del Responsable presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part del Responsable i de conformitat al que s’estableix  en la present política.

Si l’usuari no està d'acord amb el tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades, no ha d' utilitzar ni proporcionar les seves dades personals en cap pàgina oficial del Responsable  de cap xarxa social.

A través de la seva pàgina oficial,  l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma: l’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

El Responsable podrà eliminar de la pàgina oficial,  de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari,  qualssevol continguts publicats per l'usuari que infringeixin o vulnerin la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

Cessions o comunicacions de dades

S’informa a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del Responsable  serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa d’aquest servei i en els supòsits previstos per la legislació vigent. 

Altres tercers prestadors de serveis

El Responsable informa a l'usuari que només es responsabnilitza i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de les seves pàgines oficials en les xarxes socials no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hipervincles, el Responsable, remet als usuaris adherits a la pàgina oficial.

Qualitat de les dades

A excepció de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del Responsable en la xarxa social. 

Drets de l'Interessat

Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Española de Protecció de dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Altres informacions d'interès

El  Responsable, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Es responsabilitat de l'usuari  d'accedir periòdicament a la present Política de Privacitat per estar degudament informat. 

L'usuari pot contactar amb el Responsable mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL. L’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social.  C/ Costa i Fornaguera 112, 08370 Calella, e-mail mail@residenciacalella.com

Avís Legal

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa concordant, aquest avís legal tenen la finalitat de complir amb el deure d’informació general i establir unes condicions d’ús i accés per a l’usuari d’aquest portal d’Internet.

Aquest avís legal

El present avís legal regula les condicions generals d’ús i serveis de la pàgina www.residenciacalella.com, és la responsable de la esplotación d’aquesta pàgina web (d’ara endavant residenciacalella). Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho: a través del correu electrònic. La mera utilització d’aquest portal atribueix la condició d’usuari d’aquest lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions en aquest Avís Legal en la versió publicada i actualitzada per residenciacalella en el moment d’accés de l’usuari.

Identificació

El titular del lloc web que està visitant es RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL (en endavant també el titular), amb CIF: B61585352, i domicili al C/ Costa i Fornaguera 112, 08370 Calella, mail@residenciacalella.com

Activitat: Residència per a l‘atenció i cura de les persones de la tercera edat.

El Titular és propietari dels noms de domini i pàgines d'Internet a les quals s'accedeix des del domini www.residenciacalella.com

El titular posa a disposició dels usuaris el present AVÍS LEGAL i dóna compliment a les disposicions la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Propietat Intel·lectual

El contingut d’aquest lloc web està subjecte al que disposa la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d'ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular la  RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL, SL El contingut d'aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del titular. L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Condicions general d’ús

L'usuari del lloc web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment que l'usuari accedeixi a la pàgina web. 

Aquest lloc web pot ser visitat lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar el lloc web amb finalitat o efectes il·lícits, prohibits.

Limitació de la responsabilitat

El titular no es responsable de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat ni idoneïtat.

El titular no es responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús o el contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. la decisió d'utilitzar un enllaç és responsabilitat de l’usuari. 

El titular  declina tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme l’usuari del lloc web en funció de la informació que s’hi facilita. 

El titular no es responsable dels errors o inexactituds de la informació d’aquest lloc web ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

No es responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

No es responsable del resultat obtingut mitjançant l’ús dels possibles enllaços.

El titular pot modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web sense prèvia notificació. També es reserva el dret de modificar sense previ avís el contingut d’aquest Avís Legal; es recomanable visitar-lo de forma periòdica. 

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari per dur a terme determinades funcions imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal ni s'utilitzaran per la seva recollida. 

Amb l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari pot configurar el navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. La informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, el ordre de visites, punt d'accés, etc.

Contacte

C/ Costa i Fornaguera 112
08370 Calella, Barcelona, Espanya
Teléfon: +34 937 694 100
Email: mail@residenciacalella.com

Marisol-footer

Vols estar al dia?

Pascual-maragall-Segell-Inoblidable-2022
Logotipos-finales

"Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19"

Copyright 2023 © Residencia Mar i Sol. Powered by Benana Studio